Tajne wydatki, czyli komu płaci burmistrz Włodzimierz Hibner

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

publiczny_rejestr_umowKomu płaci burmistrz Włodzimierz Hibner, dalej nie wiemy. Nie chce powiedzieć, a procedury w sądzie się przedłużają. Przypomnę, nawet GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) nie ma z tym problemu.

To jest dalszy ciąg sprawy

Publiczny rejestr umów, czyli wydatki nie są tajne?

Mamy już uzasadnienie wyroku ws. udostępnienia publikacji imion i nazwisk umów zleceń, które podpisuje Włodzimierz Hibner akt II SA/Po 43/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6C77CD717A)

W skrócie: WSA w ogóle nie podjęło jeszcze tematu czy burmistrz Włodzimierz Hibner ma lub nie ma ujawnić, ponieważ SKO wydało jakieś uzasadnienie nie wiadomo skąd wyciągnięte. Dodatkowo WSA stwierdziło, że SKO w ogóle nie odniósł się do mojej skargi. SKO uznało, że imię i nazwisko na umowach to nie jest w ogóle informacja publiczna. A więc WSA delikatnie zwróciło uwagę, że coś nie tak z tym wyrokiem i poprosiło o ponowne rozpatrzenie, wskazując jednocześnie co było nie tak.

Wygląda to tak, jakby SKO specjalnie przedłużało procedurę.

(…)Zatem w niniejszej sprawie, gdy Wnioskodawca wyraźnie domagał się wydania decyzji merytorycznej, obowiązkiem organu odwoławczego było merytoryczne odniesienie się do treści tego żądania, a nie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. (…)

Musiałem wpłacić 200 zł, aby sprawa w ogóle mogła być rozpatrzona. Teraz czekam na zwrot moich 200 zł.
Oj, daleka droga przed nami. A tymczasem mówi się, PiS chce wprowadzić obowiązek prowadzenia rejestrów umów.

Podsumowanie:

http://rejestr.obywatelskint.pl/

Kalendarium
KROK 1 – prośba o udostępnienie rejestru umów (27 maja 2015)
KROK 2 – druga prośba o udostępnienie rejestru umów (30 września 2015)
KROK 3 – pismo do Burmistrza, Przewodniczącego i Radnych – (1 października 2015)
KROK 4 – trzecia prośba o udostępnienie (28 października 2015)
KROK 5 – prośba o udostępnienie rejestru umów do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) (11 listopada 2015)
KROK 6 – odmowa Burmistrza udostępnienia rejestru z imionami i nazwiskami zleceniobiorców (10 listopada 2015)
KROK 7 – odwołanie do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) (12 listopada 2015)
KROK 8 – decyzja SKO – podtrzymuje decyzję odmowną Burmistrza (14 grudnia 2015)

Od ostatniego artykułu:
KROK 9 – wysłanie skargi na decyzję SKO DO WSA(28 grudnia 2016)
KROK 10 – WSA wzywa do zapłaty 200zł. Płacę i czekam na termin rozprawy (28 stycznia 2016 )  Komentarz z FB w tej sprawie.
KROK 11 –(3 marca 2016 rozprawa) Komentarz na FB w teh sprawie.

Byliśmy dziś w sądzie administracyjnym, ale bez rozstrzygnięcia. Odbyła się tylko rozprawa, na której pani sędzia sprawozdawca w skrócie omówiła historię. Zostałem zapytany czy podtrzymuję argumenty i krótko podkreśliłem, że rejestry umów z imionami i nazwiskami udostępnia GIODO oraz nasz Starosta Nowotomyski (!).
Pani „główna” sędzia ogłosi wyrok 10 marca 2016 w czwartek o 10:50.
Natomiast nie pozwoliła nagrywać i odtworzyć przebiegu rozprawy, ponieważ uznała, że YT nie jest odpowiednim miejscem na publikowanie rozpraw sądowych. Kamera została na korytarzu. Mimo wszytko złożyliśmy ponownie wniosek o możliwość nagrywania i odtwarzania.

KROK 12 – 10 marca 2016 – ogłoszenie wyroku. Komentarz filmowy w tej sprawie.
KROK 13 – uzasadnienie wyroku 11-04-2016 – czyli co zrobi SKO? Całe uzasadnienie wyroku.

W uzasadnienia wyroku

(…)Zatem w niniejszej sprawie, gdy Wnioskodawca wyraźnie domagał się wydania decyzji merytorycznej, obowiązkiem organu odwoławczego było merytoryczne odniesienie się do treści tego żądania, a nie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Jest to tym bardziej zasadne, że Kolegium, pomimo umorzenia postępowania, odniosło się merytorycznie do żądania Skarżącego i stwierdziło, że brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej w trybie u.d.i.p. Takie postępowanie organu odwoławczego jest błędne i z tego powodu należało uchylić zaskarżoną decyzję. W sprawie poddanej sądowej kontroli organy powinny rozpoznać sprawę merytorycznie, orzekając co do istoty (pozytywnie albo negatywnie dla strony), skoro wnioskodawca oczekiwał wydania takiego rozstrzygnięcia. Umorzenie postępowania administracyjnego było zatem rozstrzygnięciem wadliwym.

Podkreślenia wymaga, że Sąd – na obecnym etapie – nie odniósł się do twierdzeń Skarżącego, że żądana przez niego informacja stanowi informację publiczną. Co więcej, podkreślenia wymaga w szczególności, że powyższe wywody Sądu w żaden sposób nie rozstrzygają, czy dane żądane przez Skarżącego mogą być udostępniane osobom trzecim. Z uwagi na nieprawidłowe rozstrzygnięcie Kolegium, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, jednakże nie wypowiedział się w powyższym zakresie, gdyż byłoby to przedwczesne.(…)

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.