Chcesz użyć naszych publikacji?

Chcesz użyć naszych publikacji?

Tre­ści publikowane na tej stro­nie z wyjąt­kiem  dzieł osób trze­cich (są podpisane źródła) objęte są licen­cją Cre­ative Com­mons BY-SA. Zatem każdy może bez pyta­nia o zgodę oraz żad­nych opłat publi­ko­wać nasze tek­sty i gra­fiki (te z innych źró­deł są pod­pi­sane), uży­wać ich na wła­snych portalach i roz­po­wszech­niać jak tylko uważa za stosowne.

Prosimy tylko o podanie bezpośredniego linku do naszego artykuły na stronie ObywatelskiNT.pl,  na który się powołujecie lub cytujecie.

Darek i Przemek