Zakładamy stowarzyszenie! – ObywatelskiNT.pl

Zakładamy stowarzyszenie! ObywatelskiNT.pl

Doszliśmy do przekonania, że naszą działalność trzeba sformalizować. Ideą powstania ObywatelskiNT.pl była aktywne zaangażowane się w promocję lokalnego Budżetu Obywatelskiego. Zmiany w naszym życiu społecznym zweryfikowały nasze zamierzenia.
W tej chwili bliżej nam swoją formułą do organizacji strażniczych („watchdogowych”) i w tym kierunku chcemy rozwijać swoją działalność pod szyldem ObywatelskiNT.pl.
Nie tworzymy nowej formacji politycznej, ani nie aspirujemy do roli zaplecza politycznego żadnego z polityków.
Poniższe punkty Statutu naszym zdaniem zapewniają separację od sfery polityki. Nie oznacza to, że nie będziemy współdziałać z władzami samorządowymi lub lokalnymi politykami.

pkt 2
Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją społeczną. Stowarzyszenie nie daje rekomendacji do wyborów, na stanowiska i funkcje publiczne, ani nie wystawia kandydatów w wyborach.
pkt 15
W przypadku pełnienia przez członka Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu następuje zawieszenie go w prawach członka na okres pełnienia funkcji.
pkt 16
W przypadku podjęcia przez członka Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuję zawieszenie go w prawach członka uchwałą Zarządu.

Naszym oknem informacyjnym będzie nadal Niezależne Forum Nowego Tomyśla, zarówno tradycyjne forum jak i strona na Facebooku.
Niezależne Forum Nowego Tomyśla traktujemy jako wytwór pewnej nieformalnej grupy i nie uzurpujemy sobie prawa do zawłaszczania tej nazwy. Niech to dalej będzie nieformalny, niezobowiązujący twór, grupa znajomych, do którego będzie mógł przystąpić każdy w dowolnym momencie, przyłączyć się do dowolnego działania, w takim zakresie w jakim go stać.

Jeżeli uważacie, że tego typy działalność odpowiada Waszym potrzebom, zapraszamy do współpracy. Jeżeli zbierze się kilka osób ogłosimy termin spotkania założycielskiego. Chcemy zarejestrować stowarzyszenie już po wejściu w życie nowelizacji ustawy o organizacjach.

Piszcie: kontakt@obywatelskint.pl
Dariusz Borowski
Przemek Mierzejewski

Projekt statutu znajdziecie tutaj.
W szczególności cele stowarzyszenia: (wyciąg z propozycji Statutu)

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:

  1. wspieranie edukacji w zakresie praw człowieka i świadomości obywatelskiej;
  2. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
  3. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania finansami publicznymi;
  4. wspieranie osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
  5. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.
  6. integracja i edukacja społeczności lokalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców.
  7. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej, integracja środowisk ekologicznych, rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym – jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałania i poprawy stanu środowiska