Stanowisko PWiK w sprawie planowanej hodowli wierzby energetycznej

Autor: Dariusz Borowski.

wierzba energetyczna

W kwietniu 2016 roku mieszkańców Glinna poruszyła wiadomość, jakoby na jednej z okolicznych działek, zakupionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu, planowane było składowanie osadów pościekowych z oczyszczalni. Natychmiast telefonicznie zweryfikowaliśmy tę informację u kierownika zakładu, pana Stanisława Koniecznego i okazało się, że na działce oznaczonej numerem 723/1 planowana jest hodowla wierzby energetycznej. Zatem bezpiecznie, ale nie do końca…

Dużym problemem może być rodzaj nawozu, jakim dysponuje PWiK, bowiem celem wzbogacenia jakości plonów, w planach jest nawożenie plantacji wierzby energetycznej osadem pościekowym. Osad składowany w osadniku Imhoffa, już po procesie fermentacji (ustabilizowany), będzie transportowany na działkę w Glinnie i zostanie rozwarstwiony na terenie hodowli.


Odrobinę historii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu dysponuje piecem opalanym drzewem, stąd w ramach oszczędności zdecydowano się na hodowlę wierzby energetycznej. Został opracowany program zagospodarowania tego terenu, zresztą zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Zbadany został grunt, pobrane zostały próbki, zbadano poziom wód, dokonała tego instytucja z uprawnieniami. Opracowany program jest do wglądu w PWiK. Z telefonicznych deklaracji wynikało, że pierwszy transport osadu będzie miał miejsce dopiero w przyszłym roku (2017).

Te informacje nie uspokoiły jednak mieszkańców, zatem 7 kwietnia 2016 r. wysłaliśmy do PWiK wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący najbardziej palących kwestii, mogących mieć znaczenie dla mieszkańców sąsiadujących działek.

zapytania-pwik-1 zapytania-pwik-2

 

 

Warto prześledzić także bieżący wątek na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla, traktujący o obawach mieszkańców wobec formy zagospodarowania działki 723/1. Poniżej znajduje się plan omawianego gruntu wraz z sąsiadującymi działkami oraz drogą dojazdową.

wierzba-plan


Niepotrzebna zwłoka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z różnych przyczyn nie zdecydowało się odpowiedzieć z marszu na te zagadnienia. Prawdopodobnie pan prezes Marek Wichtowski chciał samodzielnie uspokoić mieszkańców, bowiem został zaproszony na Komisję Komunalną, która odbyła się 21 kwietnia 2016. Poruszanym zagadnieniem była „Informacja Prezesa PWiK nt. wywozu osadnika na działkę przedsiębiorstwa w Glinnie.” Co ciekawe pan prezes przyniósł ze sobą nawet pojemnik z osadnikiem, tak aby każdy zainteresowany mógł własnoręcznie zaciągnąć się zapachem substancji, która zostanie rozrzucona i przeorana na działce 🙂

W międzyczasie 19 kwietnia 2016 otrzymaliśmy pismo, że PWiK potrzebuje więcej czasu na sporządzenie odpowiedzi na interesujące nas pytania. Warto zwrócić uwagę, że na 2 dni przed Komisją Komunalną pan prezes Marek Wichtowski musiał już mieć przygotowaną odpowiedź na każde pytanie dotyczące tej działki. No ale ok, wszystko zgodnie z wykładnią prawa o udostępnianiu informacji publicznej.

odpowiedz-pwik-3


Wyczekiwana odpowiedź

W dniu dzisiejszym natomiast otrzymaliśmy upragnioną odpowiedź. Mimo wszystko czuję pewien niedosyt, niemniej zapraszam do lektury. Oryginalna odpowiedź w formacie PDF. Poniżej cytujemy wszystkie odpowiedzi w postaci listy.

1.   Czy na działce nr 723/1 w Glinnie zakupionej przez PWiK planowane jest choćby w najmniejszym stopniu składowanie osadów z oczyszczalni ścieków?

Na działce nr 723/1 w Glinnie w żadnym wypadku nie jest planowane składowanie komunalnych osadów ściekowych

2. Czy wymieniona wyżej działka przeznaczona zostanie w całości na hodowlę wierzby energetycznej?

Działka 723/1 w Glinnie przeznaczona jest w całości pod uprawę wierzby energetycznej.

3. Czy osad z oczyszczalni pochodzący z PWiK zostanie użyty jako nawóz w hodowli wierzby energetycznej na terenie zakupionej działki?

Komunalne osady ściekowe pochodzące z PWiK w Nowym Tomyślu zostaną wykorzystane do nawożenia gruntów, na których uprawiana będzie wierzba energetyczna.

4. Czy do nawożenia zostanie użyty tylko i wyłącznie osad po procesie fermentacji w osadniku Imhoffa?

Do uprawy wierzby energetycznej stosowane będą wyłącznie ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 pochodzące z PWiK w Nowym Tomyślu, posiadające odpowiednie cechy jakościowe w aspekcie stosownych unormowań prawnych.

5. Jak przebiegał  proces zakupowy działki? Czy zakupiona została od osoby prywatnej? Ile wynosiła cena za 1 m2? Jaka jest powierzchnia zakupionej działki?

Zakup działki przebiegał zgodnie z zasadami nas obowiązującymi. Zakup działki poprzedziło nasze ogłoszenie o zamiarze zakupu gruntu pod uprawę wierzby energetycznej. Ze zgłoszonych propozycji sprzedaży wybrano działkę nr 723/1 w Glinnie. Po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników na zakup nieruchomości dokonano jej wyceny przez biegłego. Następnie dokonano zakupu gruntu. Grunt kupiono od osoby fizycznej. Powierzchnia zakupionej działki wynosi 1,7674 ha. Cena za 1 m2 wyniosła w zaokrągleniu 4,53 zł.

6. Czy przepisy prawa wymagały konsultacji lub informacji na temat planów PWiK z mieszkańcami działek przylegających do działki 723/1?

W omawianym przypadku nie ma podstaw prawnych do konsultacji z mieszkańcami działek przyległych do działki na której stosowane będą komunalne osady ściekowe.

7. Czy wymogi dotyczące ochrony środowiska  nie stanowią przeszkód w stosowaniu wymienionego wcześniej rodzaju nawozu tj. osadów pościekowych?

Komunalne osady ściekowe zostaną zastosowane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie wymogami ochrony środowiska.

8. Kiedy planowany jest pierwszy transport nawozu na działkę 723/1 w Glinnie?

Wiosną 2017 roku.

9. Z jaką częstotliwością w roku planowane są transporty i rozrzuty nawozu na terenie hodowli wierzby energetycznej? Jaki jest rząd wielkości pojedynczego transporty w kg lub tonach?

Osady zastosowane zostaną przed sadzeniem sadzonek, zgodnie z terminami agrotechnicznymi w tym zakresie. Jednorazowe dawki osadów określone zostały w specjalistycznym opracowaniu pn. Raport z badań składu jakościowego komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do odzysku metodami agrotechnicznymi oraz określenie jego dawek, będącego w posiadaniu PWiK Nowy Tomyśl – do wglądu

10. Czy jest określona dozwolona ilość nawozu (w tym przypadku osadu}, która będzie stosowana na 1 ha terenu?

Stosowane będą wyłącznie dozwolone dawki osadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami określone w opracowaniu pn. Raport z badań składu jakościowego komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do odzysku metodami agrotechnicznymi oraz określenie jego dawek, będącego w posiadaniu PWiK Nowy Tomyśl

11. Czy szerokość dojazdu do wymienionej działki (4m) nie będzie przeszkoda dla transportu osadów pościekowych? Czy mieszkańcy znajdujący się przy tej drodze nie będą narażeni na uciążliwości z niego wynikające?

Szerokość dojazdu do działki nie będzie przeszkodą dla transportu osadów. Przewożone będą zgodnie z obowiązującym prawem drogowym oraz przepisami BHP.

12. Czy opracowany program, dotyczący ochrony środowiska tj. badania gruntu, poziom wód gruntowych sporządzony przez uprawnioną instytucję, pozostaje do wglądu zainteresowanych mieszkańców?

Oczywiście program stosowania osadów ściekowych z oczyszczalni w Nowym Tomyślu został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i jest do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa.

13. Czy na terenie gminy Nowy Tomyśl występuje gdzieś analogiczna sytuacja, gdzie jako nawóz wykorzystany jest osad pościekowy? Jaki to nr działki i obręb geodezyjny?

Mamy wiedzę tylko na temat naszych plantacji wierzby energetycznej. Plantację wierzby energetycznej mamy na działkach nr 1639/10 i 1649 w Nowym Tomyślu oraz na działce nr 295/1 w Wytomyślu.


Czekamy zatem na pierwsze wiosenne transporty, z pewnością wówczas szybko dowiemy się czy obawy mieszkańców były słuszne.

zdjęcie pobrane z domeny tani-opal.cba.pl

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.